Công văn số 3555/QĐ-BQL – Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Bộ phận Một cửa Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày 18/07/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 3555/QĐ-BQL – Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Bộ phận Một cửa Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng . Xem chi tiết văn bản tại đây.