Công văn số 354/KH-BQL – Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố

Ngày 03/02/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng  ban hành Công văn số 354/KH-BQL v/v Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố. Xem văn bản tại đây.

Xem nội dung Chỉ thị số 02/CT-UBND tại đây.