Công văn số 3504/QĐ-BQL – Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày16/07/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 3504/QĐ-BQL – Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Xem chi tiết văn bản tại đây.