Công văn số 3382/BQL-LĐ – Báo cáo, làm rõ các thông tin phản ánh của báo chí về Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam

Ngày 10/07/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 3382/BQL-LĐ – Báo cáo, làm rõ các thông tin phản ánh của báo chí về Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam. Xem chi tiết văn bản tại đây.