Công văn số 3205/BQL-QLDN – Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản lồng bè trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà

Ngày 29/06/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 3205/BQL-QLDN – Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản lồng bè trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà. Xem chi tiết văn bản tại đây.