Công văn số 318/BQL-QLĐT – Duy trì ổn định, thúc đẩy hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Bắc Luân II, lối mở Km 3+4 Hải Yên, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh)

Ngày 01/02/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng  ban hành Công văn số 318/BQL-QLĐT v/v Duy trì ổn định, thúc đẩy hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Bắc Luân II, lối mở Km 3+4 Hải Yên, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh). Xem văn bản tại đây.