Công văn số 316/BQL-QLDN – Mời tham dự Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 32 (VIETNAM EXPO 2023)

Ngày 01/02/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 316/BQL-QLDN – Mời tham dự Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 32 (VIETNAM EXPO 2023). Xem văn bản tại đây.