Công văn số 2939/BQL-QHXD – Triển khai thực hiện Thông báo số 220/TB-UBND ngày 12/6/2023 của UBND thành phố

Ngày 16/06/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 2939/BQL-QHXD – Triển khai thực hiện Thông báo số 220/TB-UBND ngày 12/6/2023 của UBND thành phố. Xem chi tiết văn bản tại đây.