Công văn số 2849/BQL-LĐ về Hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc về vấn đề pháp luật lao động sau khi trải qua đại dịch Covid-19

Ngày 13/06/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 2849/BQL-LĐ về Hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc về vấn đề pháp luật lao động sau khi trải qua đại dịch Covid-19. Xem chi tiết văn bản tại đây.