Công văn số 2793/BQL-QHXD – thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục chỉ thị số47-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI

Ngày 09/06/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số  2793/BQL-QHXD – thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục chỉ thị số47-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI. Xem chi tiết văn bản tại đây.