Công văn số 2735/TB-BQL – Thông báo về việc uỷ quyền điều hành, giải quyết công việc của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày 07/06/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 2735/TB-BQL – Thông báo về việc uỷ quyền điều hành, giải quyết công việc của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Xem chi tiết văn bản tại đây.