Công văn số 2599/KH-BQL – Kế hoạch phát động Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày 01/06/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 2599/KH-BQL – Kế hoạch phát động Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Xem chi tiết văn bản tại đây.