Công văn số 2574/BQL-VP- Tăng cường triển khai các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Ngày 31/05/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành  Công văn số 2574/BQL-VP – Tăng cường triển khai các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Xem chi tiết văn bản tại đây.