Công văn số 2519/BQL-QLDN – Tham gia khoá đào tạo nâng cao kỹ năng thiết kế, lập trình, gia công và đo kiểm tra ngành khuôn mẫu, cơ khí chính xác năm 2023

Ngày 30/05/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 2519/BQL-QLDN – Tham gia khoá đào tạo nâng cao kỹ năng thiết kế, lập trình, gia công và đo kiểm tra ngành khuôn mẫu, cơ khí chính xác năm 2023 Xem chi tiết văn bản tại đây.