Công văn số 2427/KH-BQL – Kế hoạch Thực hiện Thông báo số 1447-TB/TU ngày 17/4/2023 của Thành ủy Hải Phòng về kết luận của Thường trực Thành ủy về chương trình làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày 25/05/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 2427/KH-BQL – Kế hoạch Thực hiện Thông báo số 1447-TB/TU ngày 17/4/2023 của Thành ủy Hải Phòng về kết luận của Thường trực Thành ủy về chương trình làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Xem chi tiết văn bản tại đây.