Công văn số 2424/KH-BQL – Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 23/8/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày 25/05/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 2424/KH-BQL – Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 23/8/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Xem chi tiết văn bản tại đây.