Công văn số 2253/BQL-QHXD về việc triển khai Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Ngày 16/05/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 2253/BQL-QHXD về việc triển khai Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Xem chi tiết văn bản tại đây.