Công văn số 223/BQL-QLDN – Đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2024 của Bộ Công Thương

Ngày 18/01/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 223/BQL-QLDN v/v Đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2024 của Bộ Công Thương. Xem văn bản tại đây.