Công văn số 2178/BQL-LĐ về việc Giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp trong KCN, KKT

Ngày 11/05/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 2178/BQL-LĐ về việc Giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp trong KCN, KKT. Xem chi tiết văn bản tại đây.