Công văn số 1985/BQL-TNMT – Đôn đốc, hướng dẫn triển khai một số nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường

Ngày 28/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1985/BQL-TNMT – Đôn đốc, hướng dẫn triển khai một số nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường. Xem chi tiết văn bản tại đây.