Công văn số 1809/BQL-KHTH – Phối hợp hỗ trợ thông tin, dữ liệu phục vụ nâng cấp hệ thống Cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày 21/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1809/BQL-KHTH – Phối hợp hỗ trợ thông tin, dữ liệu phục vụ nâng cấp hệ thống Cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Xem chi tiết văn bản tại đây.