Công văn số 1626/KH-BQL – Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt thành lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày 13/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1626/KH-BQL – Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt thành lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Xem chi tiết văn bản tại đây.