Công văn số 1618/BQL-QHXD – Giao nhiệm vụ tổ chức lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/2000 đảo Cát Hải để thực hiện một số dự án tại đảo Cát Hải

Ngày 13/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1618/BQL-QHXD – Giao nhiệm vụ tổ chức lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/2000 đảo Cát Hải để thực hiện một số dự án tại đảo Cát Hải. Xem chi tiết văn bản tại đây.