Công văn sô 1606/BQL-QLDN – Chú trọng công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, sang chiết, sử dụng, tồn trữ hóa chất nguy hiểm

Ngày 13/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn sô 1606/BQL-QLDN – Chú trọng công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, sang chiết, sử dụng, tồn trữ hóa chất nguy hiểm. Xem chi tiết văn bản tại đây.