Công văn số 1582/BQL-LĐ – Về việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trong KCN, KKT

Ngày 12/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1582/BQL-LĐ – Về việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trong KCN, KKT. Xem chi tiết văn bản tại đây.