Công văn số 1576/QĐ-BQL – Quyết định v/v công bố công khai quyết toán ngân sách quy 1/2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày 12/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1576/QĐ-BQL – Quyết định v/v công bố công khai quyết toán ngân sách quy 1/2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Xem chi tiết văn bản tại đây.