Công văn số 1573/BQL-QLDN – Tham dự Diễn đàn Đầu tư song phương Việt Nam – Australia

Ngày 06/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1573/BQL-QLDN – Tham dự Diễn đàn Đầu tư song phương Việt Nam – Australia. Xem chi tiết văn bản tại đây.