Công văn số 1572/BQL-QLDN – Quy trình xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu của huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Ngày 12/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1572/BQL-QLDN – Quy trình xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu của huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc Xem chi tiết văn bản tại đây.