Công văn số 1538/BQL-TNMT – Rà soát, tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường

Ngày 10/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số Công văn số 1538/BQL-TNMT – Rà soát, tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường. Xem chi tiết văn bản tại đây.