Công văn số 1492/BQL-TNMT – Tham gia Diễn đàn Phát triển kinh tế Đổi mới công nghệ – Bảo vệ tài nguyên và môi trường năm 2023 (Cập nhật thông tin)

Ngày 07/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1492/BQL-TNMT – Tham gia Diễn đàn Phát triển kinh tế Đổi mới công nghệ – Bảo vệ tài nguyên và môi trường năm 2023 (Cập nhật thông tin). Xem chi tiết văn bản tại đây.