Công văn số 1482/BQL-QHXD – Đôn đốc thực hiện nội dung Kết luận tại biên bản kiểm tra ngày 10/03/2023 của Ban Quản lý đối với KCN An Dương

Số ký hiệu: 1482/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 06/04/2023

Trích yếu: Đôn đốc thực hiện nội dung Kết luận tại biên bản kiểm tra ngày 10/03/2023 của Ban Quản lý đối với KCN An Dương.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng