Công văn số 1442/KH-BQL – Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 27/3/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030

Ngày 05/04/2023, Công văn số 1442/KH-BQL – Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 27/3/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030. Xem chi tiết văn bản tại đây.