Công văn số 1432/BQL-QLLĐ v/v Mời tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại Uzbekistan và Bulgaria

Ngày 05/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1432/BQL-QLLĐ về Mời tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại Uzbekistan và Bulgaria. Xem chi tiết văn bản tại đây.