Công văn số 1325/BQL-QHXD – Tổng kết thực hiện Luận PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung Luật PCCC

Ngày 29/03/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1325/BQL-QHXD về việc Tổng kết thực hiện Luận PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung Luật PCCC. Xem chi tiết văn bản tại đây.