Công văn số 131/BQL-LĐ – Thông tin thay đổi chính sách phòng chống dịch Covid-19 từ phía Trung Quốc và cập nhật tình hình thông quan

Ngày 11/01/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng  ban hành Công văn số 131/BQL-LĐ v/v THÔNG TIN THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỪ PHÍA TRUNG QUỐC VÀ CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THÔNG QUAN. Xem văn bản tại đây.