Công văn số 1282/TB-BQL – Thông tin và khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp về tham gia lớp tập huấn sơ cấp cứu trong doanh nghiệp tại KCN, KKT do Sở Y tế tổ chức

Ngày 28/03/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số  1282/TB-BQL về việc Thông tin và khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp về tham gia lớp tập huấn sơ cấp cứu trong doanh nghiệp tại KCN, KKT do Sở Y tế tổ chức. Xem chi tiết văn bản tại đây.