Kế hoạch số 1100/KH-BQL – Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại với các nhà đầu tư, nhà thầu trong các khu công nghiệp Đình Vũ, Nam Đình Vũ, Minh Phương và VSIP thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh

Ngày 17/03/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1100/KH-BQL về việc  Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại với các nhà đầu tư, nhà thầu trong các khu công nghiệp Đình Vũ, Nam Đình Vũ, Minh Phương và VSIP thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Xem chi tiết văn bản tại đây.