Công văn số 11/BQL-TNMT – Tham gia lớp bồi dưỡng về kiểm soát ô nhiễm nước.

Ký hiệu:11/BQL-TNMT

Ngày ban hành: 03/01/2024

Trích yếu:Tham gia lớp bồi dưỡng về kiểm soát ô nhiễm nước.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng