Công văn số 1052/BQL-LĐ – Hỗ trợ doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn thành phố về liên kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Ngày 15/03/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1052/BQL-LĐ về việc Hỗ trợ doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn thành phố về liên kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Xem chi tiết văn bản tại đây.