Công văn số 105/QĐ-BQL – Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 và quyết toán ngân sách năm 2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày 13/01/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 105/QĐ-BQL – Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 và quyết toán ngân sách năm 2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Xem văn bản tại đây.