Công văn số 1028/BQL-QLDN – Tham gia vào chuỗi cung ứng cho Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam

Ngày 15/03/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1028/BQL-QLDN về việc Tham gia vào chuỗi cung ứng cho Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam. Xem chi tiết văn bản tại đây.