Công văn số 07/QĐ-BQL – Quyết định v/v phê duyệt dự toán thu, chi chi phí thẩm định đồ án quy hoạch năm 2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày 13/01/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Quyết định 07/QĐ-BQL v/v phê duyệt dự toán thu, chi chi phí thẩm định đồ án quy hoạch năm 2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Xem văn bản tại đây.