Công văn số 01/2016/QH14 – Luật số 01/2016/QH14 – Luật Đấu giá tài sản

Ngày 17/11/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Luật số 01/2016/QH14 – Luật Đấu giá tài sản. Xem chi tiết văn bản tại đây.