Công văn 2726/BQL-QHXD v/v Thực hiện các giải pháp về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố

Ngày 07/06/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 2726/BQL-QHXD về Thực hiện các giải pháp về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố. Xem chi tiết văn bản tại đây.