Công văn 251/KH-BQL – Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023, Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 09/01/2023 của Chính phủ, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2023, Quyết định số 4568/QĐ-UBND ngày 30/12/2022, Quyết định số 4418/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố

Ngày 19/01/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn sô 251/KH-BQL – Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023, Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 09/01/2023 của Chính phủ, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2023, Quyết định số 4568/QĐ-UBND ngày 30/12/2022, Quyết định số 4418/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố. Xem văn bản tại đây.