Công văn 224/BQL-QLDN – Phổ biến, đề xuất Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia Dự án “Tăng cường cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam” (IPS-C)

Ngày 18/01/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 224/BQL-QLDN v/v Phổ biến, đề xuất Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia Dự án “Tăng cường cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam” (IPS-C). Xem văn bản tại đây.