Công văn 161/BQL-QLDN – Thông tin thay đổi chính sách phòng chống dịch Covid-19 từ phía Trung Quốc và cập nhật tình hình thông quan tại cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày 13/01/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 161/BQL-QLDN v/v thông tin thay đổi chính sách phòng chống dịch Covid-19 từ phía Trung Quốc và cập nhật tình hình thông quan tại cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Xem văn bản tại đây.