Báo cáo tóm tắt đánh giá tác động môi trường của Dự án Dự án Đầu tư Xây mở rộng Trường mầm non Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Thông tin tham vấn Báo cáo tóm tắt Dự án Đầu tư Xây mở rộng Trường mầm non Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên.