Báo cáo tóm tắt đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư Xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Thông tin tham vấn Báo cáo tóm tắt Dự án Đầu tư Xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên.