Báo cáo tóm tắt đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư Xây dựng công viên tại xã Thủy Triều huyện Thủy Nguyên

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Thông tin tham vấn Báo cáo tóm tắt Đầu tư Xây dựng công viên tại xã Thủy Tiều huyện Thủy Nguyên.